Alla samlingar
Aktiebrev
Aktiebrev - vad är det och vad är syftet med aktiebrev?
Aktiebrev - vad är det och vad är syftet med aktiebrev?
Henrik Kristensen avatar
Skrivet av Henrik Kristensen
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ett aktiebrev är en värdehandling som utgör ett bevis på att den namngivna personen på aktiebrevet är införd i bolagets aktiebok som andelsägare samt att aktierna är fullt betalda. Aktiebrevet är således ett fysiskt värdepapper på samma sätt som en mycket stor sedel och skall behandlas med samma försiktighet. Något förenklat men mycket nära sanningen, den person som har aktiebrevet i besittning äger aktierna.

Vid utgivande av aktiebrev skall bolaget notera i aktieboken att aktiebrev är utgivet, styrelsen skall underteckna aktiebrevet och aktiebrevet får bara överlämnas till ägaren, inte till någon annan. Om aktiebrevet överlåtes till annan person, skall överlåtelsen styrkas på aktiebrevets baksida. Den övertagande parten måste sedan kontakta bolaget för att bli införd i aktieboken, i annan fall kvarstår den gamla ägaren som ägare i aktieboken. Emellertid kan denna person inte utnyttja sina rättigheter (rösta för sina aktier eller mottaga aktieutdelning) eftersom detta kräver att aktiebreven uppvisas innan.

Syftet att ha ett aktiebrev kan vara att man önskar ett fysiskt bevis på att man är införd i aktieboken, vilket var vanligare innan den digitala tidsåldern. Ordet ”aktie” kommer av nederländska actie, och av latin actio (handling), och betyder en andel i ett aktiebolag och det äldsta kända bevarande aktiebrevet är utgivet av Amsterdams Bank under 1600-talet. Det äldsta kända bevarade svenska aktiebrevet var utställt den 31 december 1728 och baserat på ”låtter” om vardera 100 daler silvermynt i aktiebolaget Ahlingsåhs Manufactur Werk.

Ett annat syfte kan vara att aktieägaren behöver pantsätta sina aktier som säkerhet för ett lån och långivaren inte nöjer sig med en denuntationspant. Eller vid en överlåtelse och köparen kräver att aktiebrev skall traderas.

Vem vill ha aktiebrev på 2020-talet?

Om en aktieägare i ett kupongaktiebolag begär det, skall bolaget utfärda aktiebrev för dennes aktier. Aktiebrevet skall undertecknas av hela styrelsen.

Om ett aktiebrev skall överlåts eller pantsättas, skall bestämmelserna om skuldebrev till viss man eller order enligt lagen om skuldebrev tillämpas. Aktiebrevet är således ett fysiskt värdepapper på samma sätt som en mycket stor sedel och skall behandlas med samma försiktighet.

Aktiebrev får bytas ut mot ett eller flera andra aktiebrev. I så fall skall det äldre aktiebrevet förstöras eller makuleras. Ett aktiebrev, som ges ut i stället för ett annat i samband med utbyte eller i samband med så kallad dödning (dödande av förkommen handling), skall innehålla uppgift om att det ersätter ett tidigare aktiebrev.

Med NVR är det en stor majoritet av aktieägarna som väljer att inte begära ut något aktiebrev, eftersom de enkelt kan se att de är införda som aktieägare i den webbaserade tjänsten samt att både överlåtelser och pantsättningar har noterats i aktieboken. Det blir så mycket effektivare för alla parter.

Fick du svar på din fråga?