Alla samlingar
Registrera händelser
Nyemission - så här registrerar du en nyemission i NVR
Nyemission - så här registrerar du en nyemission i NVR
Henrik Kristensen avatar
Skrivet av Henrik Kristensen
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Innan du kan skapa en nyemission behöver du välja det bolag som emissionen berör och trycka på knappen ”+ Ny händelse”.

Steg 1-Välj datum

Välj datum för införande i aktieboken, vilket i en ”optimal process” bör vara den dag som stämman/styrelsen fattade slutgiltigt beslut om tilldelning.

Steg 2-Ange antal aktier

Uppge antal nya aktier som ska emitteras. Är det aktier av existerande aktieslag, så uppger du enbart antal aktier per aktieslag som emitteras. Du kan registrera nyemission av ett eller flera samtida aktieslag. Om det är ett nytt aktieslag som skall emitteras, så skall du uppge:

 1. Det totala antal aktier som emitteras

 2. Vilken ny typ av aktie (aktieslag) som emitteras

 3. Det nya aktieslagets röstvärde

 4. Om det nya aktieslaget skall ha rätt till aktieutdelning

 5. I händelse av att bolaget enbart har ett aktieslag sedan tidigare (stamaktier), så kommer du också få en fråga om dessa aktier samtidigt skall emitteras till ett annat aktieslag.

Tänk på: Om det nya aktieslaget skall omfattas av hembud/förbehåll, så får du registrera detta som en separat händelse direkt efter det att du har registrerat nyemissionen.

3-Fördelning av aktier

Uppge hur aktierna skall fördelas. I NVR kan detta göras på tre olika sätt:

 • Samtliga nuvarande ägare tecknar ”pro rata”. Detta alternativ skall du enbart välja om samtliga nuvarande delägare tecknar nya aktier i absolut proportion till det antal aktier som de äger. Antalet nya aktier per existerande ägare räknas ut automatiskt. Går fördelningen inte jämt ut kan välja mellan flera vedertagna jämkningsmetoder så att antalet blir fördelat på hela aktier.

 • Ange aktieteckning manuellt. Detta alternativ kan du välja om det är nuvarande ägare och/eller nya delägare som tecknar (köpare). Köparen kan vara en existerande ägare och då väljer man direkt i listan alternativt söker på namn/nummer. En eller flera köpare kan också vara nya delägare och då kan man lägga till denna manuellt genom att klicka på knappen ”Ny köpare”. Man skall då uppge, för respektive ny köpare:

  • Om köparen är en fysisk person eller en organisation

  • Nationalitet

  • Svenskt person-/organisationsnummer eller annat identifieringsnummer

  • Om köparen har svenskt person-/organisationsnummer kan man klicka på knappen ”Hämta information”. Då kommer namn, aktuell adress och eventuell annan kontaktinformation som kan erhållas från andra källor (t.ex. Bolagsverket, SPAR-registret) att hämtas automatiskt.

  • Om dessa uppgifter INTE kan hämtas, skall du fylla i köparens namn (minimikrav) och adress, samt gärna e-post uppgifter.

  • Är köparen omyndig, kan du fylla i uppgifter om kontaktperson eller förmyndare.

 • Importera information från CSV-fil. Detta alternativ kan vara ett bra alternativ om det är många ägare (nya och/eller gamla) som tecknar i emissionen. Istället för att fylla i tilldelning och information om ägare manuellt, kan man förbereda denna information i en sk. csv-fil (semikolonseparerad eller kommaseparerad excelfil i format UTF-8). Det viktigaste är att följa uppställningen som finns i exempelfilen som man kan ladda ner. Exempelfilen visar tex att det är en tecknare per rad och sedan är det viktigt att ha exakt samma kolumner som i exempelfilen.

Steg 4-Konvertering

Uppge information om nyemissionen tecknas genom konvertering av teckningsoptioner eller konvertibel. Om detta inte är fallet, väljer du istället ”Ingen konvertering”. Om emissionen är en pro rata emission kommer alternativet ”ingen konvertering” att förutsättas och du behöver inte göra detta val.

Steg 5-Lägg till anteckning (Valfritt)

Här kan du, om du vill, skriva minnesanteckningar eller annan information om händelsen. Denna anteckning blir INTE synlig i utskrift av aktieboken, utan denna info kan enbart administratörer/observatören av aktiebokstjänsten ta del av via översikt Aktiebokshändelser och ”Mer info” om specifik händelse.

Steg 6-Ladda upp bilaga (Valfritt)

Till händelsen finns även möjlighet att ladda upp en eller flera bilagor som då kopplas till denna händelse. Exempel på bilaga kan vara kopia på stämmobeslut, tilldelningslista eller annan information. Bilagan blir INTE synlig i utskrift av aktieboken, utan denna info kan enbart administratörer/observatören av aktiebokstjänsten ta del av via översikt Aktiebokshändelser och ”Mer info” om specifik händelse.

Steg 7-Slutför nyemission

Klicka på knappen ”Slutför”. Om allt är ifyllt korrekt så kommer transaktionerna att registreras och aktieboken och alla andra rapporter kommer att uppdateras motsvarande. Vänligen notera att detta registreras som en ”masstransaktion”.

Om någon av köparna har en depå i NVR kommer de att notifieras att deras innehav i bolaget har ändrats. De har då möjligheten att logga in på NVR för att kontrollera de uppdaterade uppgifterna. Denna notifiering finns som stöd till både administratören och ägarna då de involverade parterna ges möjlighet att reagera om registreringen av någon anledning är fel. Detta är också viktigt för transparens.

Fick du svar på din fråga?